חוקי הפורום

/חוקי הפורום
חוקי הפורום2017-06-10T10:14:22+03:00

חוקי הפורום והרשמה לאתר

5.1 באתר “מרובע ברשת” קיימים פורומים שונים של מומחים, בהם נותנים המומחים תשובות בנושאי מומחיותם (“פורום מומחים”). התכנים המופיעים בפורום המומחים נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה מוכר. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לסייע לך להרחיב את בסיס הידע האישי שלך בלבד, בטרם תפנה\י אל מומחה. לעתים, התכנים מבטאים דעת אסכולה מסוימת או את דעתו האישית של הכותב, בלבד. התשובות בפורום המומחים תלויות בנסיבות ובעובדות של כל מקרה לגופו, ולכן יש להתייחס אליהן במידת הזהירות הנדרשת.

5.2 מלבד פורום המומחים, באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר לרבות פורום הגולשים, חוות דעת והמלצות המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר (“המלצות”). פרסום של המלצות, תגובות להמלצות אלו, שמירתו של שם עסק מסויים ברשימת הפריטים המועדפים וכן פרסום הודעות בפורום הגולשים – פתוחים לשימושם של משתמשים אשר נרשמו לאתר (“גולשים רשומים”). הצפייה בהודעות המפורסמות בפורומים ובהמלצות, פתוחות לצפייה לכלל הגולשים. חלק מהפרטים האישיים אשר נמסרו על ידי הגולש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות דעת על ידו.

5.3ההמלצות כוללות ציון אשר ניתן על ידי גולשים הרשומים לבית העסק. הציון ניתן למספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי. הציון הכללי המשוקלל של כל ההמלצות מופיע לצד שורת פרטי העסק בתוצאות החיפוש.

5.4 המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לבית העסק ו/או לנותן השירות, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ”ל, לרבות למטרות יחסי ציבור.

5.5 כמו כן, החברה תבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקה של אמינות ההמלצות באמצעות סקרים טלפוניים המופנים לגולשים וכן באמצעות בדיקות פנימיות של החברה (“סקרי אמינות”). תוצאות סקרים אלו יופיעו באתר לצד חוות הדעת של הגולש. בהסכימך, כגולש, לתנאי השימוש באתר, הנך מסכים כי חברת “מרובע ברשת” תיצור עמך קשר לצורך ביצוע סקרי אמינות. יובהר כי מקורם של סקרי האמינות הינו במשתמשי האתר ולפיכך אין החברה אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם וההסתמכות עליהם הינה באחריותו הבלעדית של הגולש.

5.6 שימוש באתר, לרבות ביצוע פעולות שונות באמצעות האתר כגון כתיבת חוות דעת על ידי גולש רשום, עשוי להקנות לגולשים “תואר” בהתאם לטבלה מפורטת המופיעה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות למתן תואר לגולש או להסרתו על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

5.7 החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לפורום ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת ההמלצות. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורומים ו/או במסגרת ההמלצות והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.

5.8 החברה רשאית לבטל את הפורומים ו/או ההמלצות ו/או התגובות, להחליף מנהל פורום, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן וכל זאת ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

5.9 החברה רשאית לדרוש מגולש רשום אשר פרסם חוות דעת באתר אסמכתאות וכן ראיות בכתב מבית העסק ו/או נותן השירות עליו החווה דעתו, המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או את המוצר עליהם מדובר בחוות הדעת.

5.10 בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בפורומים ו/או בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או כאלו הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, או טורדני; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או כזה המהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני עליהם אינן שייכות לך; (9)תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; (11) תכנים אשר מכילים ווירוסי מחשב מכל סוג שהוא ו/או (12) תכנים שמטרתם סחיטה ו/או הפעלת לחץ על בית העסק לשם קבלת פיצוי ו/או הטבה. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

5.11 ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בפורום ו/או בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורומים ו/או בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותו הבלעדית של הגולש.

5.12 תכנים המפורסמים בפורומים ו/או בהמלצות חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורומים ו/או בהמלצות, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שייגרמו למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ”ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

5.13 יובהר, כי נציג מטעם בית העסק עליו ניתנה חוות דעת רשאי להגיב לפורמים ו/או להמלצות ו/או לתגובות, בכפוף לתנאי השימוש.

הרשמה לאתר

הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

2.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת וכן החברה רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, את מפתח צבירת הנקודות.